کمترین: 
8992
بیشترین: 
9194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9038
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 22 شهریور 1397 , 9038 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":9007},{"date":"1397/06/22 10:30","price":9009},{"date":"1397/06/22 10:50","price":9008},{"date":"1397/06/22 11:00","price":9009},{"date":"1397/06/22 11:10","price":9008},{"date":"1397/06/22 11:20","price":9128},{"date":"1397/06/22 11:30","price":9126},{"date":"1397/06/22 11:50","price":9194},{"date":"1397/06/22 12:00","price":9080},{"date":"1397/06/22 12:10","price":9078},{"date":"1397/06/22 12:20","price":9012},{"date":"1397/06/22 12:30","price":9055},{"date":"1397/06/22 12:50","price":9073},{"date":"1397/06/22 13:00","price":9009},{"date":"1397/06/22 13:10","price":9063},{"date":"1397/06/22 13:20","price":9012},{"date":"1397/06/22 13:30","price":9027},{"date":"1397/06/22 13:50","price":9054},{"date":"1397/06/22 14:00","price":9051},{"date":"1397/06/22 14:10","price":9085},{"date":"1397/06/22 14:20","price":9075},{"date":"1397/06/22 14:30","price":9071},{"date":"1397/06/22 14:50","price":9036},{"date":"1397/06/22 15:00","price":9033},{"date":"1397/06/22 15:10","price":9010},{"date":"1397/06/22 15:20","price":9029},{"date":"1397/06/22 15:30","price":9000},{"date":"1397/06/22 15:50","price":9037},{"date":"1397/06/22 16:00","price":9075},{"date":"1397/06/22 16:10","price":9059},{"date":"1397/06/22 16:20","price":9096},{"date":"1397/06/22 16:30","price":9076},{"date":"1397/06/22 16:50","price":9024},{"date":"1397/06/22 17:00","price":8993},{"date":"1397/06/22 17:10","price":8992},{"date":"1397/06/22 17:20","price":9031},{"date":"1397/06/22 17:30","price":9028},{"date":"1397/06/22 17:50","price":9030},{"date":"1397/06/22 18:00","price":9043},{"date":"1397/06/22 18:10","price":9017},{"date":"1397/06/22 18:20","price":9033},{"date":"1397/06/22 18:30","price":9031},{"date":"1397/06/22 18:50","price":9045},{"date":"1397/06/22 19:00","price":9044},{"date":"1397/06/22 19:10","price":9070},{"date":"1397/06/22 19:20","price":9018},{"date":"1397/06/22 19:30","price":9039},{"date":"1397/06/22 19:50","price":9022},{"date":"1397/06/22 20:00","price":9044},{"date":"1397/06/22 20:10","price":9029},{"date":"1397/06/22 20:20","price":9030},{"date":"1397/06/22 20:30","price":9031},{"date":"1397/06/22 20:50","price":9028},{"date":"1397/06/22 21:00","price":9049},{"date":"1397/06/22 21:10","price":9042},{"date":"1397/06/22 21:20","price":9038}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398