کمترین: 
9866
بیشترین: 
10081
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9905
زمان: 
6/22 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 22 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 22 شهریور 1397 , 9905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":9868},{"date":"1397/06/22 10:30","price":9870},{"date":"1397/06/22 10:50","price":9866},{"date":"1397/06/22 11:00","price":9867},{"date":"1397/06/22 11:10","price":9871},{"date":"1397/06/22 11:20","price":10002},{"date":"1397/06/22 11:30","price":10003},{"date":"1397/06/22 11:50","price":10081},{"date":"1397/06/22 12:00","price":9956},{"date":"1397/06/22 12:10","price":9951},{"date":"1397/06/22 12:20","price":9884},{"date":"1397/06/22 12:30","price":9932},{"date":"1397/06/22 12:50","price":9925},{"date":"1397/06/22 13:00","price":9909},{"date":"1397/06/22 13:10","price":9929},{"date":"1397/06/22 13:20","price":9877},{"date":"1397/06/22 13:30","price":9893},{"date":"1397/06/22 13:50","price":9927},{"date":"1397/06/22 14:00","price":9923},{"date":"1397/06/22 14:10","price":9961},{"date":"1397/06/22 14:20","price":9954},{"date":"1397/06/22 14:30","price":9949},{"date":"1397/06/22 14:50","price":9905},{"date":"1397/06/22 15:00","price":9895},{"date":"1397/06/22 15:10","price":9885},{"date":"1397/06/22 15:20","price":9905},{"date":"1397/06/22 15:30","price":9874},{"date":"1397/06/22 15:50","price":9918},{"date":"1397/06/22 16:00","price":9960},{"date":"1397/06/22 16:10","price":9944},{"date":"1397/06/22 16:20","price":9980},{"date":"1397/06/22 16:30","price":9950},{"date":"1397/06/22 16:50","price":9905},{"date":"1397/06/22 17:00","price":9879},{"date":"1397/06/22 17:10","price":9869},{"date":"1397/06/22 17:20","price":9911},{"date":"1397/06/22 17:30","price":9905},{"date":"1397/06/22 17:50","price":9903},{"date":"1397/06/22 18:00","price":9924},{"date":"1397/06/22 18:10","price":9893},{"date":"1397/06/22 18:20","price":9908},{"date":"1397/06/22 18:30","price":9915},{"date":"1397/06/22 18:50","price":9922},{"date":"1397/06/22 19:00","price":9921},{"date":"1397/06/22 19:10","price":9950},{"date":"1397/06/22 19:20","price":9906},{"date":"1397/06/22 19:30","price":9913},{"date":"1397/06/22 19:50","price":9887},{"date":"1397/06/22 20:00","price":9912},{"date":"1397/06/22 20:10","price":9897},{"date":"1397/06/22 20:20","price":9896},{"date":"1397/06/22 20:50","price":9892},{"date":"1397/06/22 21:00","price":9919},{"date":"1397/06/22 21:10","price":9909},{"date":"1397/06/22 21:20","price":9905}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399