کمترین: 
2004
بیشترین: 
2046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2009
زمان: 
6/22 21:20
قیمت یوان چین امروز 22 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":2005},{"date":"1397/06/22 10:30","price":2006},{"date":"1397/06/22 11:20","price":2033},{"date":"1397/06/22 11:30","price":2034},{"date":"1397/06/22 11:50","price":2046},{"date":"1397/06/22 12:00","price":2022},{"date":"1397/06/22 12:10","price":2021},{"date":"1397/06/22 12:20","price":2007},{"date":"1397/06/22 12:30","price":2016},{"date":"1397/06/22 13:00","price":2006},{"date":"1397/06/22 13:10","price":2018},{"date":"1397/06/22 13:20","price":2007},{"date":"1397/06/22 13:30","price":2010},{"date":"1397/06/22 13:50","price":2016},{"date":"1397/06/22 14:10","price":2023},{"date":"1397/06/22 14:20","price":2024},{"date":"1397/06/22 14:50","price":2016},{"date":"1397/06/22 15:00","price":2015},{"date":"1397/06/22 15:10","price":2010},{"date":"1397/06/22 15:20","price":2013},{"date":"1397/06/22 15:30","price":2007},{"date":"1397/06/22 15:50","price":2016},{"date":"1397/06/22 16:00","price":2023},{"date":"1397/06/22 16:10","price":2020},{"date":"1397/06/22 16:20","price":2026},{"date":"1397/06/22 16:30","price":2020},{"date":"1397/06/22 16:50","price":2012},{"date":"1397/06/22 17:00","price":2007},{"date":"1397/06/22 17:10","price":2006},{"date":"1397/06/22 17:20","price":2007},{"date":"1397/06/22 17:30","price":2006},{"date":"1397/06/22 18:00","price":2009},{"date":"1397/06/22 18:10","price":2004},{"date":"1397/06/22 18:20","price":2010},{"date":"1397/06/22 18:30","price":2011},{"date":"1397/06/22 18:50","price":2013},{"date":"1397/06/22 19:00","price":2015},{"date":"1397/06/22 19:10","price":2019},{"date":"1397/06/22 19:20","price":2009},{"date":"1397/06/22 19:30","price":2012},{"date":"1397/06/22 19:50","price":2007},{"date":"1397/06/22 20:00","price":2013},{"date":"1397/06/22 20:10","price":2009},{"date":"1397/06/22 20:20","price":2010},{"date":"1397/06/22 20:50","price":2009},{"date":"1397/06/22 21:00","price":2013},{"date":"1397/06/22 21:10","price":2011},{"date":"1397/06/22 21:20","price":2009}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398