کمترین: 
3728
بیشترین: 
3818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3747
زمان: 
6/22 21:20
قیمت درهم امارات امروز 22 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 3747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 10:20","price":3741},{"date":"1397/06/22 10:30","price":3742},{"date":"1397/06/22 11:00","price":3741},{"date":"1397/06/22 11:20","price":3790},{"date":"1397/06/22 11:30","price":3791},{"date":"1397/06/22 11:50","price":3818},{"date":"1397/06/22 12:00","price":3772},{"date":"1397/06/22 12:10","price":3769},{"date":"1397/06/22 12:20","price":3743},{"date":"1397/06/22 12:30","price":3760},{"date":"1397/06/22 13:00","price":3755},{"date":"1397/06/22 13:10","price":3763},{"date":"1397/06/22 13:20","price":3741},{"date":"1397/06/22 13:30","price":3747},{"date":"1397/06/22 13:50","price":3760},{"date":"1397/06/22 14:10","price":3773},{"date":"1397/06/22 14:20","price":3772},{"date":"1397/06/22 14:50","price":3758},{"date":"1397/06/22 15:00","price":3752},{"date":"1397/06/22 15:10","price":3747},{"date":"1397/06/22 15:20","price":3753},{"date":"1397/06/22 15:30","price":3742},{"date":"1397/06/22 15:50","price":3757},{"date":"1397/06/22 16:00","price":3771},{"date":"1397/06/22 16:10","price":3766},{"date":"1397/06/22 16:20","price":3777},{"date":"1397/06/22 16:30","price":3766},{"date":"1397/06/22 16:50","price":3751},{"date":"1397/06/22 17:00","price":3742},{"date":"1397/06/22 17:10","price":3740},{"date":"1397/06/22 17:30","price":3736},{"date":"1397/06/22 17:50","price":3734},{"date":"1397/06/22 18:00","price":3740},{"date":"1397/06/22 18:10","price":3728},{"date":"1397/06/22 18:20","price":3737},{"date":"1397/06/22 18:30","price":3738},{"date":"1397/06/22 18:50","price":3742},{"date":"1397/06/22 19:00","price":3748},{"date":"1397/06/22 19:10","price":3756},{"date":"1397/06/22 19:20","price":3742},{"date":"1397/06/22 19:30","price":3750},{"date":"1397/06/22 19:50","price":3742},{"date":"1397/06/22 20:00","price":3752},{"date":"1397/06/22 20:10","price":3745},{"date":"1397/06/22 20:20","price":3747},{"date":"1397/06/22 20:30","price":3746},{"date":"1397/06/22 20:50","price":3744},{"date":"1397/06/22 21:00","price":3753},{"date":"1397/06/22 21:10","price":3748},{"date":"1397/06/22 21:20","price":3747}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399