کمترین: 
2.82
بیشترین: 
2.849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.82
زمان: 
6/22 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 22 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 01:08","price":2.825},{"date":"1397/06/22 02:08","price":2.822},{"date":"1397/06/22 03:08","price":2.821},{"date":"1397/06/22 05:08","price":2.82},{"date":"1397/06/22 06:08","price":2.822},{"date":"1397/06/22 07:08","price":2.828},{"date":"1397/06/22 09:08","price":2.829},{"date":"1397/06/22 10:08","price":2.827},{"date":"1397/06/22 11:08","price":2.831},{"date":"1397/06/22 12:08","price":2.83},{"date":"1397/06/22 13:08","price":2.833},{"date":"1397/06/22 14:08","price":2.825},{"date":"1397/06/22 15:08","price":2.829},{"date":"1397/06/22 16:08","price":2.84},{"date":"1397/06/22 17:08","price":2.845},{"date":"1397/06/22 18:08","price":2.838},{"date":"1397/06/22 19:08","price":2.847},{"date":"1397/06/22 20:08","price":2.849},{"date":"1397/06/22 21:08","price":2.843},{"date":"1397/06/22 22:08","price":2.833},{"date":"1397/06/22 23:08","price":2.82}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399