کمترین: 
1.9875
بیشترین: 
2.0365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.988
زمان: 
6/22 23:08
قیمت بنزین امروز 22 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 شهریور 1397 , 1.988 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 00:08","price":2.0351},{"date":"1397/06/22 01:08","price":2.0365},{"date":"1397/06/22 03:08","price":2.0353},{"date":"1397/06/22 04:08","price":2.0335},{"date":"1397/06/22 06:08","price":2.0285},{"date":"1397/06/22 08:08","price":2.0265},{"date":"1397/06/22 09:08","price":2.028},{"date":"1397/06/22 10:08","price":2.0285},{"date":"1397/06/22 12:08","price":2.0295},{"date":"1397/06/22 13:08","price":2.0165},{"date":"1397/06/22 14:08","price":2.024},{"date":"1397/06/22 15:08","price":2.0265},{"date":"1397/06/22 16:08","price":2.0246},{"date":"1397/06/22 17:08","price":2.0242},{"date":"1397/06/22 18:08","price":2.0205},{"date":"1397/06/22 19:08","price":1.9875},{"date":"1397/06/22 20:08","price":1.9885},{"date":"1397/06/22 21:08","price":1.9925},{"date":"1397/06/22 22:08","price":1.9895},{"date":"1397/06/22 23:08","price":1.988}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398