کمترین: 
682.63
بیشترین: 
695.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
682.63
زمان: 
6/22 23:08
قیمت گازوئیل امروز 22 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 682.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 00:08","price":694.75},{"date":"1397/06/22 01:08","price":695.13},{"date":"1397/06/22 02:08","price":695.25},{"date":"1397/06/22 05:08","price":694.88},{"date":"1397/06/22 06:08","price":693.13},{"date":"1397/06/22 07:08","price":693.25},{"date":"1397/06/22 08:08","price":692.88},{"date":"1397/06/22 11:08","price":693.38},{"date":"1397/06/22 12:08","price":693.88},{"date":"1397/06/22 13:08","price":691.38},{"date":"1397/06/22 14:08","price":691.63},{"date":"1397/06/22 15:08","price":693.13},{"date":"1397/06/22 17:08","price":693.38},{"date":"1397/06/22 18:08","price":692.63},{"date":"1397/06/22 19:08","price":685.13},{"date":"1397/06/22 20:08","price":684.63},{"date":"1397/06/22 21:08","price":686.5},{"date":"1397/06/22 22:08","price":684.63},{"date":"1397/06/22 23:08","price":682.63}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399