کمترین: 
2.2189
بیشترین: 
2.2599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2189
زمان: 
6/22 23:08
قیمت نفت کوره امروز 22 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 شهریور 1397 , 2.2189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/22 00:08","price":2.2588},{"date":"1397/06/22 01:08","price":2.2598},{"date":"1397/06/22 02:08","price":2.2599},{"date":"1397/06/22 03:08","price":2.2588},{"date":"1397/06/22 04:08","price":2.2586},{"date":"1397/06/22 06:08","price":2.2534},{"date":"1397/06/22 07:08","price":2.2528},{"date":"1397/06/22 08:08","price":2.2521},{"date":"1397/06/22 09:08","price":2.2523},{"date":"1397/06/22 10:08","price":2.2518},{"date":"1397/06/22 11:08","price":2.2525},{"date":"1397/06/22 12:08","price":2.2549},{"date":"1397/06/22 13:08","price":2.2458},{"date":"1397/06/22 14:08","price":2.2487},{"date":"1397/06/22 15:08","price":2.253},{"date":"1397/06/22 16:08","price":2.2531},{"date":"1397/06/22 18:08","price":2.2509},{"date":"1397/06/22 19:08","price":2.2268},{"date":"1397/06/22 20:08","price":2.226},{"date":"1397/06/22 21:08","price":2.2329},{"date":"1397/06/22 22:08","price":2.2247},{"date":"1397/06/22 23:08","price":2.2189}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398