کمترین: 
76.02
بیشترین: 
76.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.02
زمان: 
6/21 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 21 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 76.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 18:08","price":76.02}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398