کمترین: 
410
بیشترین: 
420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
418
زمان: 
6/21 21:20
قیمت بات تایلند امروز 21 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":410},{"date":"1397/06/21 12:10","price":411},{"date":"1397/06/21 13:00","price":414},{"date":"1397/06/21 13:10","price":413},{"date":"1397/06/21 13:20","price":415},{"date":"1397/06/21 13:50","price":416},{"date":"1397/06/21 14:20","price":414},{"date":"1397/06/21 14:50","price":412},{"date":"1397/06/21 15:10","price":413},{"date":"1397/06/21 15:20","price":411},{"date":"1397/06/21 15:50","price":412},{"date":"1397/06/21 16:00","price":413},{"date":"1397/06/21 16:10","price":412},{"date":"1397/06/21 16:20","price":411},{"date":"1397/06/21 16:50","price":416},{"date":"1397/06/21 17:20","price":415},{"date":"1397/06/21 17:30","price":416},{"date":"1397/06/21 17:50","price":414},{"date":"1397/06/21 18:00","price":415},{"date":"1397/06/21 18:10","price":414},{"date":"1397/06/21 18:20","price":415},{"date":"1397/06/21 18:30","price":416},{"date":"1397/06/21 18:50","price":418},{"date":"1397/06/21 19:00","price":419},{"date":"1397/06/21 19:20","price":418},{"date":"1397/06/21 19:30","price":415},{"date":"1397/06/21 19:50","price":418},{"date":"1397/06/21 20:10","price":416},{"date":"1397/06/21 20:50","price":417},{"date":"1397/06/21 21:00","price":420},{"date":"1397/06/21 21:10","price":419},{"date":"1397/06/21 21:20","price":418}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398