کمترین: 
182
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
6/21 21:00
قیمت افغانی امروز 21 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 12:00","price":182},{"date":"1397/06/21 12:10","price":183},{"date":"1397/06/21 12:50","price":182},{"date":"1397/06/21 13:00","price":184},{"date":"1397/06/21 13:20","price":185},{"date":"1397/06/21 14:30","price":184},{"date":"1397/06/21 15:10","price":183},{"date":"1397/06/21 15:30","price":182},{"date":"1397/06/21 15:50","price":184},{"date":"1397/06/21 16:10","price":183},{"date":"1397/06/21 16:50","price":184},{"date":"1397/06/21 17:10","price":183},{"date":"1397/06/21 17:30","price":184},{"date":"1397/06/21 17:50","price":183},{"date":"1397/06/21 18:50","price":184},{"date":"1397/06/21 19:00","price":185},{"date":"1397/06/21 19:20","price":184},{"date":"1397/06/21 21:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398