پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1560000
بیشترین: 
1624000
قیمت تقلبی: 
1611000
زمان: 
6/21 20:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 21 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1611000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 11:30","price":1593000},{"date":"1397/06/21 11:40","price":1600000},{"date":"1397/06/21 11:45","price":1585000},{"date":"1397/06/21 11:50","price":1574000},{"date":"1397/06/21 11:55","price":1578000},{"date":"1397/06/21 12:00","price":1560000},{"date":"1397/06/21 12:05","price":1573000},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1570000},{"date":"1397/06/21 12:15","price":1579000},{"date":"1397/06/21 12:20","price":1575000},{"date":"1397/06/21 12:25","price":1573000},{"date":"1397/06/21 12:30","price":1574000},{"date":"1397/06/21 12:45","price":1578000},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1582000},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1587000},{"date":"1397/06/21 13:05","price":1590000},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1589000},{"date":"1397/06/21 13:15","price":1592000},{"date":"1397/06/21 13:25","price":1594000},{"date":"1397/06/21 13:30","price":1607000},{"date":"1397/06/21 13:40","price":1613000},{"date":"1397/06/21 13:45","price":1617000},{"date":"1397/06/21 13:50","price":1619000},{"date":"1397/06/21 13:55","price":1624000},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1617000},{"date":"1397/06/21 14:05","price":1615000},{"date":"1397/06/21 14:10","price":1618000},{"date":"1397/06/21 14:15","price":1611000},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1609000},{"date":"1397/06/21 14:25","price":1617000},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1619000},{"date":"1397/06/21 14:35","price":1613000},{"date":"1397/06/21 14:40","price":1611000},{"date":"1397/06/21 14:45","price":1607000},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1602000},{"date":"1397/06/21 14:55","price":1606000},{"date":"1397/06/21 15:00","price":1612000},{"date":"1397/06/21 15:05","price":1613000},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1607000},{"date":"1397/06/21 15:15","price":1602000},{"date":"1397/06/21 15:25","price":1607000},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1609000},{"date":"1397/06/21 15:40","price":1614000},{"date":"1397/06/21 15:45","price":1611000},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1613000},{"date":"1397/06/21 15:55","price":1611000},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1614000},{"date":"1397/06/21 16:05","price":1616000},{"date":"1397/06/21 16:15","price":1612000},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1609000},{"date":"1397/06/21 16:25","price":1610000},{"date":"1397/06/21 16:30","price":1607000},{"date":"1397/06/21 16:40","price":1601000},{"date":"1397/06/21 16:45","price":1607000},{"date":"1397/06/21 16:55","price":1609000},{"date":"1397/06/21 17:00","price":1604000},{"date":"1397/06/21 17:05","price":1602000},{"date":"1397/06/21 17:10","price":1605000},{"date":"1397/06/21 17:15","price":1606000},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1604000},{"date":"1397/06/21 17:40","price":1603000},{"date":"1397/06/21 17:45","price":1598000},{"date":"1397/06/21 17:55","price":1594000},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1595000},{"date":"1397/06/21 18:05","price":1596000},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1600000},{"date":"1397/06/21 18:15","price":1601000},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1603000},{"date":"1397/06/21 18:25","price":1601000},{"date":"1397/06/21 18:40","price":1604000},{"date":"1397/06/21 18:45","price":1605000},{"date":"1397/06/21 18:50","price":1610000},{"date":"1397/06/21 18:55","price":1612000},{"date":"1397/06/21 19:00","price":1610000},{"date":"1397/06/21 19:05","price":1612000},{"date":"1397/06/21 19:10","price":1607000},{"date":"1397/06/21 19:15","price":1604000},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1601000},{"date":"1397/06/21 19:25","price":1604000},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1605000},{"date":"1397/06/21 19:40","price":1606000},{"date":"1397/06/21 19:45","price":1608000},{"date":"1397/06/21 19:55","price":1609000},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1615000},{"date":"1397/06/21 20:05","price":1614000},{"date":"1397/06/21 20:10","price":1611000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398