کمترین: 
2088
بیشترین: 
2138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2132
زمان: 
6/21 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 21 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:50","price":2104},{"date":"1397/06/21 11:00","price":2106},{"date":"1397/06/21 11:30","price":2104},{"date":"1397/06/21 11:50","price":2105},{"date":"1397/06/21 12:00","price":2088},{"date":"1397/06/21 12:10","price":2097},{"date":"1397/06/21 12:50","price":2094},{"date":"1397/06/21 13:00","price":2110},{"date":"1397/06/21 13:10","price":2108},{"date":"1397/06/21 13:20","price":2118},{"date":"1397/06/21 13:30","price":2116},{"date":"1397/06/21 13:50","price":2123},{"date":"1397/06/21 14:00","price":2122},{"date":"1397/06/21 14:10","price":2121},{"date":"1397/06/21 14:20","price":2116},{"date":"1397/06/21 14:30","price":2111},{"date":"1397/06/21 14:50","price":2106},{"date":"1397/06/21 15:10","price":2103},{"date":"1397/06/21 15:20","price":2095},{"date":"1397/06/21 15:30","price":2096},{"date":"1397/06/21 15:50","price":2104},{"date":"1397/06/21 16:00","price":2101},{"date":"1397/06/21 16:10","price":2103},{"date":"1397/06/21 16:20","price":2097},{"date":"1397/06/21 16:50","price":2120},{"date":"1397/06/21 17:00","price":2121},{"date":"1397/06/21 17:10","price":2119},{"date":"1397/06/21 17:20","price":2114},{"date":"1397/06/21 17:30","price":2122},{"date":"1397/06/21 17:50","price":2113},{"date":"1397/06/21 18:00","price":2116},{"date":"1397/06/21 18:10","price":2112},{"date":"1397/06/21 18:20","price":2116},{"date":"1397/06/21 18:30","price":2121},{"date":"1397/06/21 18:50","price":2130},{"date":"1397/06/21 19:00","price":2137},{"date":"1397/06/21 19:10","price":2134},{"date":"1397/06/21 19:20","price":2129},{"date":"1397/06/21 19:30","price":2116},{"date":"1397/06/21 19:50","price":2131},{"date":"1397/06/21 20:00","price":2124},{"date":"1397/06/21 20:10","price":2121},{"date":"1397/06/21 20:20","price":2119},{"date":"1397/06/21 20:30","price":2120},{"date":"1397/06/21 20:50","price":2125},{"date":"1397/06/21 21:00","price":2138},{"date":"1397/06/21 21:20","price":2132}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398