کمترین: 
193
بیشترین: 
199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
198
زمان: 
6/21 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 21 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":195},{"date":"1397/06/21 11:50","price":194},{"date":"1397/06/21 12:00","price":193},{"date":"1397/06/21 13:00","price":195},{"date":"1397/06/21 13:30","price":196},{"date":"1397/06/21 14:20","price":195},{"date":"1397/06/21 14:50","price":194},{"date":"1397/06/21 15:50","price":195},{"date":"1397/06/21 16:00","price":194},{"date":"1397/06/21 16:10","price":195},{"date":"1397/06/21 16:50","price":197},{"date":"1397/06/21 17:50","price":196},{"date":"1397/06/21 18:00","price":197},{"date":"1397/06/21 18:10","price":196},{"date":"1397/06/21 18:20","price":197},{"date":"1397/06/21 18:50","price":198},{"date":"1397/06/21 19:30","price":197},{"date":"1397/06/21 19:50","price":198},{"date":"1397/06/21 20:10","price":197},{"date":"1397/06/21 20:50","price":198},{"date":"1397/06/21 21:00","price":199},{"date":"1397/06/21 21:20","price":198}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399