کمترین: 
3241
بیشترین: 
3324
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3315
زمان: 
6/21 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":3272},{"date":"1397/06/21 10:30","price":3270},{"date":"1397/06/21 10:50","price":3267},{"date":"1397/06/21 11:10","price":3268},{"date":"1397/06/21 11:20","price":3269},{"date":"1397/06/21 11:30","price":3268},{"date":"1397/06/21 12:00","price":3241},{"date":"1397/06/21 12:10","price":3251},{"date":"1397/06/21 12:20","price":3250},{"date":"1397/06/21 12:30","price":3247},{"date":"1397/06/21 12:50","price":3245},{"date":"1397/06/21 13:00","price":3272},{"date":"1397/06/21 13:10","price":3265},{"date":"1397/06/21 13:20","price":3281},{"date":"1397/06/21 13:30","price":3286},{"date":"1397/06/21 13:50","price":3295},{"date":"1397/06/21 14:00","price":3291},{"date":"1397/06/21 14:10","price":3294},{"date":"1397/06/21 14:20","price":3283},{"date":"1397/06/21 14:30","price":3278},{"date":"1397/06/21 14:50","price":3270},{"date":"1397/06/21 15:10","price":3267},{"date":"1397/06/21 15:20","price":3255},{"date":"1397/06/21 15:30","price":3256},{"date":"1397/06/21 15:50","price":3269},{"date":"1397/06/21 16:00","price":3271},{"date":"1397/06/21 16:10","price":3268},{"date":"1397/06/21 16:20","price":3258},{"date":"1397/06/21 16:30","price":3259},{"date":"1397/06/21 16:50","price":3294},{"date":"1397/06/21 17:00","price":3296},{"date":"1397/06/21 17:10","price":3292},{"date":"1397/06/21 17:20","price":3285},{"date":"1397/06/21 17:30","price":3298},{"date":"1397/06/21 17:50","price":3285},{"date":"1397/06/21 18:00","price":3290},{"date":"1397/06/21 18:10","price":3283},{"date":"1397/06/21 18:20","price":3289},{"date":"1397/06/21 18:30","price":3296},{"date":"1397/06/21 18:50","price":3310},{"date":"1397/06/21 19:00","price":3321},{"date":"1397/06/21 19:10","price":3316},{"date":"1397/06/21 19:20","price":3309},{"date":"1397/06/21 19:30","price":3290},{"date":"1397/06/21 19:50","price":3313},{"date":"1397/06/21 20:00","price":3309},{"date":"1397/06/21 20:10","price":3296},{"date":"1397/06/21 20:30","price":3295},{"date":"1397/06/21 20:50","price":3304},{"date":"1397/06/21 21:00","price":3324},{"date":"1397/06/21 21:10","price":3322},{"date":"1397/06/21 21:20","price":3315}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399