کمترین: 
1614
بیشترین: 
1655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1650
زمان: 
6/21 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 21 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":1628},{"date":"1397/06/21 10:30","price":1626},{"date":"1397/06/21 11:10","price":1627},{"date":"1397/06/21 11:20","price":1626},{"date":"1397/06/21 12:00","price":1614},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1619},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1620},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1634},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1631},{"date":"1397/06/21 13:20","price":1638},{"date":"1397/06/21 13:50","price":1639},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1638},{"date":"1397/06/21 14:10","price":1641},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1637},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1636},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1631},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1629},{"date":"1397/06/21 15:20","price":1623},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1624},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1629},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1628},{"date":"1397/06/21 16:10","price":1627},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1622},{"date":"1397/06/21 16:50","price":1640},{"date":"1397/06/21 17:00","price":1641},{"date":"1397/06/21 17:10","price":1639},{"date":"1397/06/21 17:20","price":1636},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1642},{"date":"1397/06/21 17:50","price":1636},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1638},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1634},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1637},{"date":"1397/06/21 18:30","price":1641},{"date":"1397/06/21 18:50","price":1648},{"date":"1397/06/21 19:00","price":1653},{"date":"1397/06/21 19:10","price":1651},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1648},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1638},{"date":"1397/06/21 19:50","price":1649},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1647},{"date":"1397/06/21 20:10","price":1641},{"date":"1397/06/21 20:30","price":1640},{"date":"1397/06/21 20:50","price":1645},{"date":"1397/06/21 21:00","price":1655},{"date":"1397/06/21 21:10","price":1654},{"date":"1397/06/21 21:20","price":1650}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398