کمترین: 
3684
بیشترین: 
3782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3775
زمان: 
6/21 21:20
قیمت ریال قطر امروز 21 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":3726},{"date":"1397/06/21 10:30","price":3724},{"date":"1397/06/21 10:50","price":3721},{"date":"1397/06/21 11:00","price":3720},{"date":"1397/06/21 11:10","price":3721},{"date":"1397/06/21 11:30","price":3720},{"date":"1397/06/21 11:50","price":3737},{"date":"1397/06/21 12:00","price":3684},{"date":"1397/06/21 12:10","price":3707},{"date":"1397/06/21 12:20","price":3710},{"date":"1397/06/21 12:30","price":3708},{"date":"1397/06/21 12:50","price":3694},{"date":"1397/06/21 13:20","price":3740},{"date":"1397/06/21 13:30","price":3742},{"date":"1397/06/21 13:50","price":3747},{"date":"1397/06/21 14:00","price":3754},{"date":"1397/06/21 14:10","price":3744},{"date":"1397/06/21 14:20","price":3743},{"date":"1397/06/21 14:30","price":3728},{"date":"1397/06/21 14:50","price":3742},{"date":"1397/06/21 15:10","price":3716},{"date":"1397/06/21 15:20","price":3695},{"date":"1397/06/21 15:30","price":3697},{"date":"1397/06/21 15:50","price":3718},{"date":"1397/06/21 16:00","price":3728},{"date":"1397/06/21 16:10","price":3718},{"date":"1397/06/21 16:20","price":3707},{"date":"1397/06/21 17:00","price":3750},{"date":"1397/06/21 17:10","price":3742},{"date":"1397/06/21 17:20","price":3738},{"date":"1397/06/21 17:30","price":3752},{"date":"1397/06/21 17:50","price":3732},{"date":"1397/06/21 18:00","price":3744},{"date":"1397/06/21 18:10","price":3735},{"date":"1397/06/21 18:20","price":3740},{"date":"1397/06/21 18:30","price":3745},{"date":"1397/06/21 18:50","price":3764},{"date":"1397/06/21 19:00","price":3774},{"date":"1397/06/21 19:10","price":3772},{"date":"1397/06/21 19:20","price":3765},{"date":"1397/06/21 19:30","price":3751},{"date":"1397/06/21 19:50","price":3756},{"date":"1397/06/21 20:00","price":3761},{"date":"1397/06/21 20:10","price":3749},{"date":"1397/06/21 20:20","price":3746},{"date":"1397/06/21 20:30","price":3748},{"date":"1397/06/21 20:50","price":3758},{"date":"1397/06/21 21:00","price":3782},{"date":"1397/06/21 21:20","price":3775}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398