کمترین: 
3592
بیشترین: 
3679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3664
زمان: 
6/21 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 21 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3664 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":3620},{"date":"1397/06/21 10:30","price":3618},{"date":"1397/06/21 10:50","price":3616},{"date":"1397/06/21 11:00","price":3615},{"date":"1397/06/21 11:10","price":3617},{"date":"1397/06/21 11:30","price":3616},{"date":"1397/06/21 11:50","price":3620},{"date":"1397/06/21 12:00","price":3592},{"date":"1397/06/21 12:10","price":3597},{"date":"1397/06/21 12:20","price":3600},{"date":"1397/06/21 12:30","price":3595},{"date":"1397/06/21 12:50","price":3594},{"date":"1397/06/21 13:00","price":3627},{"date":"1397/06/21 13:10","price":3616},{"date":"1397/06/21 13:20","price":3633},{"date":"1397/06/21 13:30","price":3636},{"date":"1397/06/21 13:50","price":3645},{"date":"1397/06/21 14:00","price":3642},{"date":"1397/06/21 14:10","price":3641},{"date":"1397/06/21 14:20","price":3627},{"date":"1397/06/21 14:30","price":3624},{"date":"1397/06/21 14:50","price":3607},{"date":"1397/06/21 15:10","price":3612},{"date":"1397/06/21 15:20","price":3596},{"date":"1397/06/21 15:30","price":3599},{"date":"1397/06/21 15:50","price":3613},{"date":"1397/06/21 16:00","price":3612},{"date":"1397/06/21 16:20","price":3603},{"date":"1397/06/21 16:30","price":3602},{"date":"1397/06/21 16:50","price":3641},{"date":"1397/06/21 17:00","price":3642},{"date":"1397/06/21 17:10","price":3640},{"date":"1397/06/21 17:20","price":3632},{"date":"1397/06/21 17:30","price":3646},{"date":"1397/06/21 17:50","price":3631},{"date":"1397/06/21 18:00","price":3636},{"date":"1397/06/21 18:10","price":3628},{"date":"1397/06/21 18:20","price":3635},{"date":"1397/06/21 18:30","price":3639},{"date":"1397/06/21 18:50","price":3659},{"date":"1397/06/21 19:00","price":3666},{"date":"1397/06/21 19:10","price":3667},{"date":"1397/06/21 19:20","price":3658},{"date":"1397/06/21 19:30","price":3636},{"date":"1397/06/21 19:50","price":3662},{"date":"1397/06/21 20:00","price":3657},{"date":"1397/06/21 20:10","price":3643},{"date":"1397/06/21 20:20","price":3644},{"date":"1397/06/21 20:30","price":3641},{"date":"1397/06/21 20:50","price":3651},{"date":"1397/06/21 21:00","price":3679},{"date":"1397/06/21 21:10","price":3673},{"date":"1397/06/21 21:20","price":3664}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398