کمترین: 
1487
بیشترین: 
1525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1518
زمان: 
6/21 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 21 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 1518 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":1497},{"date":"1397/06/21 10:30","price":1496},{"date":"1397/06/21 10:50","price":1497},{"date":"1397/06/21 11:00","price":1496},{"date":"1397/06/21 11:10","price":1497},{"date":"1397/06/21 11:20","price":1496},{"date":"1397/06/21 11:30","price":1495},{"date":"1397/06/21 11:50","price":1498},{"date":"1397/06/21 12:00","price":1487},{"date":"1397/06/21 12:10","price":1488},{"date":"1397/06/21 12:20","price":1490},{"date":"1397/06/21 12:50","price":1489},{"date":"1397/06/21 13:00","price":1502},{"date":"1397/06/21 13:10","price":1499},{"date":"1397/06/21 13:20","price":1506},{"date":"1397/06/21 13:50","price":1509},{"date":"1397/06/21 14:00","price":1508},{"date":"1397/06/21 14:20","price":1505},{"date":"1397/06/21 14:30","price":1503},{"date":"1397/06/21 14:50","price":1494},{"date":"1397/06/21 15:10","price":1496},{"date":"1397/06/21 15:20","price":1491},{"date":"1397/06/21 15:30","price":1493},{"date":"1397/06/21 15:50","price":1498},{"date":"1397/06/21 16:00","price":1497},{"date":"1397/06/21 16:10","price":1496},{"date":"1397/06/21 16:20","price":1491},{"date":"1397/06/21 16:30","price":1493},{"date":"1397/06/21 16:50","price":1509},{"date":"1397/06/21 17:00","price":1510},{"date":"1397/06/21 17:10","price":1509},{"date":"1397/06/21 17:20","price":1505},{"date":"1397/06/21 17:30","price":1511},{"date":"1397/06/21 17:50","price":1505},{"date":"1397/06/21 18:00","price":1507},{"date":"1397/06/21 18:10","price":1504},{"date":"1397/06/21 18:20","price":1507},{"date":"1397/06/21 18:30","price":1508},{"date":"1397/06/21 18:50","price":1516},{"date":"1397/06/21 19:00","price":1520},{"date":"1397/06/21 19:20","price":1516},{"date":"1397/06/21 19:30","price":1507},{"date":"1397/06/21 19:50","price":1518},{"date":"1397/06/21 20:00","price":1516},{"date":"1397/06/21 20:10","price":1510},{"date":"1397/06/21 20:30","price":1509},{"date":"1397/06/21 20:50","price":1513},{"date":"1397/06/21 21:00","price":1525},{"date":"1397/06/21 21:10","price":1522},{"date":"1397/06/21 21:20","price":1518}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399