کمترین: 
8757
بیشترین: 
8973
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8949
زمان: 
6/21 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 21 شهریور 1397 , 8949 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":8837},{"date":"1397/06/21 10:30","price":8831},{"date":"1397/06/21 10:50","price":8829},{"date":"1397/06/21 11:20","price":8824},{"date":"1397/06/21 11:30","price":8819},{"date":"1397/06/21 11:50","price":8830},{"date":"1397/06/21 12:00","price":8757},{"date":"1397/06/21 12:10","price":8793},{"date":"1397/06/21 12:20","price":8791},{"date":"1397/06/21 12:30","price":8790},{"date":"1397/06/21 12:50","price":8791},{"date":"1397/06/21 13:00","price":8868},{"date":"1397/06/21 13:10","price":8845},{"date":"1397/06/21 13:20","price":8885},{"date":"1397/06/21 13:30","price":8894},{"date":"1397/06/21 13:50","price":8902},{"date":"1397/06/21 14:00","price":8896},{"date":"1397/06/21 14:10","price":8903},{"date":"1397/06/21 14:20","price":8877},{"date":"1397/06/21 14:30","price":8868},{"date":"1397/06/21 14:50","price":8844},{"date":"1397/06/21 15:10","price":8827},{"date":"1397/06/21 15:20","price":8791},{"date":"1397/06/21 15:30","price":8789},{"date":"1397/06/21 15:50","price":8825},{"date":"1397/06/21 16:00","price":8828},{"date":"1397/06/21 16:10","price":8818},{"date":"1397/06/21 16:20","price":8793},{"date":"1397/06/21 16:30","price":8794},{"date":"1397/06/21 16:50","price":8891},{"date":"1397/06/21 17:00","price":8896},{"date":"1397/06/21 17:10","price":8887},{"date":"1397/06/21 17:20","price":8868},{"date":"1397/06/21 17:30","price":8902},{"date":"1397/06/21 17:50","price":8867},{"date":"1397/06/21 18:00","price":8879},{"date":"1397/06/21 18:10","price":8860},{"date":"1397/06/21 18:20","price":8876},{"date":"1397/06/21 18:30","price":8896},{"date":"1397/06/21 18:50","price":8934},{"date":"1397/06/21 19:00","price":8964},{"date":"1397/06/21 19:10","price":8951},{"date":"1397/06/21 19:20","price":8932},{"date":"1397/06/21 19:30","price":8879},{"date":"1397/06/21 19:50","price":8942},{"date":"1397/06/21 20:00","price":8932},{"date":"1397/06/21 20:10","price":8895},{"date":"1397/06/21 20:30","price":8892},{"date":"1397/06/21 20:50","price":8917},{"date":"1397/06/21 21:00","price":8973},{"date":"1397/06/21 21:10","price":8966},{"date":"1397/06/21 21:20","price":8949}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398