کمترین: 
2094
بیشترین: 
2167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2158
زمان: 
6/21 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 21 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":2105},{"date":"1397/06/21 10:30","price":2109},{"date":"1397/06/21 10:50","price":2110},{"date":"1397/06/21 11:00","price":2106},{"date":"1397/06/21 11:10","price":2107},{"date":"1397/06/21 11:30","price":2104},{"date":"1397/06/21 11:50","price":2105},{"date":"1397/06/21 12:00","price":2094},{"date":"1397/06/21 12:10","price":2096},{"date":"1397/06/21 12:20","price":2099},{"date":"1397/06/21 12:30","price":2097},{"date":"1397/06/21 12:50","price":2100},{"date":"1397/06/21 13:00","price":2118},{"date":"1397/06/21 13:10","price":2120},{"date":"1397/06/21 13:20","price":2131},{"date":"1397/06/21 13:50","price":2139},{"date":"1397/06/21 14:00","price":2142},{"date":"1397/06/21 14:10","price":2139},{"date":"1397/06/21 14:20","price":2131},{"date":"1397/06/21 14:30","price":2132},{"date":"1397/06/21 14:50","price":2115},{"date":"1397/06/21 15:10","price":2119},{"date":"1397/06/21 15:20","price":2113},{"date":"1397/06/21 15:30","price":2122},{"date":"1397/06/21 15:50","price":2133},{"date":"1397/06/21 16:00","price":2132},{"date":"1397/06/21 16:10","price":2129},{"date":"1397/06/21 16:20","price":2123},{"date":"1397/06/21 16:30","price":2116},{"date":"1397/06/21 16:50","price":2145},{"date":"1397/06/21 17:00","price":2146},{"date":"1397/06/21 17:10","price":2144},{"date":"1397/06/21 17:20","price":2139},{"date":"1397/06/21 17:30","price":2148},{"date":"1397/06/21 17:50","price":2136},{"date":"1397/06/21 18:00","price":2142},{"date":"1397/06/21 18:10","price":2138},{"date":"1397/06/21 18:20","price":2142},{"date":"1397/06/21 18:30","price":2147},{"date":"1397/06/21 18:50","price":2155},{"date":"1397/06/21 19:00","price":2160},{"date":"1397/06/21 19:20","price":2155},{"date":"1397/06/21 19:30","price":2142},{"date":"1397/06/21 19:50","price":2157},{"date":"1397/06/21 20:00","price":2155},{"date":"1397/06/21 20:10","price":2146},{"date":"1397/06/21 20:20","price":2147},{"date":"1397/06/21 20:30","price":2145},{"date":"1397/06/21 20:50","price":2151},{"date":"1397/06/21 21:00","price":2167},{"date":"1397/06/21 21:10","price":2163},{"date":"1397/06/21 21:20","price":2158}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398