کمترین: 
3658
بیشترین: 
3750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3740
زمان: 
6/21 21:20
قیمت درهم امارات امروز 21 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 3740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":3695},{"date":"1397/06/21 10:30","price":3693},{"date":"1397/06/21 10:50","price":3688},{"date":"1397/06/21 11:10","price":3690},{"date":"1397/06/21 11:30","price":3689},{"date":"1397/06/21 11:50","price":3694},{"date":"1397/06/21 12:00","price":3658},{"date":"1397/06/21 12:10","price":3675},{"date":"1397/06/21 12:20","price":3676},{"date":"1397/06/21 12:30","price":3673},{"date":"1397/06/21 12:50","price":3666},{"date":"1397/06/21 13:00","price":3689},{"date":"1397/06/21 13:10","price":3692},{"date":"1397/06/21 13:20","price":3708},{"date":"1397/06/21 13:30","price":3711},{"date":"1397/06/21 13:50","price":3720},{"date":"1397/06/21 14:00","price":3718},{"date":"1397/06/21 14:10","price":3717},{"date":"1397/06/21 14:20","price":3708},{"date":"1397/06/21 14:30","price":3697},{"date":"1397/06/21 14:50","price":3691},{"date":"1397/06/21 15:10","price":3681},{"date":"1397/06/21 15:20","price":3671},{"date":"1397/06/21 15:30","price":3673},{"date":"1397/06/21 15:50","price":3689},{"date":"1397/06/21 16:00","price":3687},{"date":"1397/06/21 16:20","price":3676},{"date":"1397/06/21 16:30","price":3679},{"date":"1397/06/21 16:50","price":3717},{"date":"1397/06/21 17:00","price":3719},{"date":"1397/06/21 17:10","price":3715},{"date":"1397/06/21 17:20","price":3707},{"date":"1397/06/21 17:30","price":3721},{"date":"1397/06/21 17:50","price":3707},{"date":"1397/06/21 18:00","price":3711},{"date":"1397/06/21 18:10","price":3703},{"date":"1397/06/21 18:20","price":3711},{"date":"1397/06/21 18:30","price":3720},{"date":"1397/06/21 18:50","price":3734},{"date":"1397/06/21 19:00","price":3747},{"date":"1397/06/21 19:10","price":3742},{"date":"1397/06/21 19:20","price":3734},{"date":"1397/06/21 19:30","price":3711},{"date":"1397/06/21 19:50","price":3736},{"date":"1397/06/21 20:00","price":3724},{"date":"1397/06/21 20:10","price":3719},{"date":"1397/06/21 20:20","price":3716},{"date":"1397/06/21 20:30","price":3717},{"date":"1397/06/21 20:50","price":3727},{"date":"1397/06/21 21:00","price":3750},{"date":"1397/06/21 21:20","price":3740}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399