کمترین: 
13300
بیشترین: 
13850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13590
زمان: 
6/21 20:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 21 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 13590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 10:20","price":13850},{"date":"1397/06/21 12:00","price":13360},{"date":"1397/06/21 12:10","price":13350},{"date":"1397/06/21 12:30","price":13340},{"date":"1397/06/21 12:50","price":13300},{"date":"1397/06/21 13:00","price":13360},{"date":"1397/06/21 13:10","price":13370},{"date":"1397/06/21 13:20","price":13450},{"date":"1397/06/21 13:50","price":13500},{"date":"1397/06/21 14:10","price":13540},{"date":"1397/06/21 14:50","price":13500},{"date":"1397/06/21 15:20","price":13470},{"date":"1397/06/21 15:30","price":13500},{"date":"1397/06/21 15:50","price":13510},{"date":"1397/06/21 16:00","price":13550},{"date":"1397/06/21 16:50","price":13500},{"date":"1397/06/21 17:10","price":13490},{"date":"1397/06/21 17:20","price":13520},{"date":"1397/06/21 17:30","price":13480},{"date":"1397/06/21 17:50","price":13500},{"date":"1397/06/21 19:50","price":13550},{"date":"1397/06/21 20:00","price":13540},{"date":"1397/06/21 20:10","price":13560},{"date":"1397/06/21 20:30","price":13570},{"date":"1397/06/21 20:50","price":13590}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398