کمترین: 
2.822
بیشترین: 
2.861
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.827
زمان: 
6/21 23:16
قیمت گاز طبیعی امروز 21 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2.827 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 00:08","price":2.829},{"date":"1397/06/21 03:08","price":2.833},{"date":"1397/06/21 04:08","price":2.836},{"date":"1397/06/21 05:08","price":2.837},{"date":"1397/06/21 06:08","price":2.835},{"date":"1397/06/21 07:08","price":2.836},{"date":"1397/06/21 09:08","price":2.835},{"date":"1397/06/21 10:08","price":2.836},{"date":"1397/06/21 11:08","price":2.837},{"date":"1397/06/21 12:08","price":2.838},{"date":"1397/06/21 13:08","price":2.837},{"date":"1397/06/21 14:08","price":2.84},{"date":"1397/06/21 14:32","price":2.837},{"date":"1397/06/21 15:08","price":2.835},{"date":"1397/06/21 16:08","price":2.837},{"date":"1397/06/21 17:08","price":2.841},{"date":"1397/06/21 18:08","price":2.861},{"date":"1397/06/21 19:08","price":2.841},{"date":"1397/06/21 20:08","price":2.83},{"date":"1397/06/21 21:08","price":2.822},{"date":"1397/06/21 22:08","price":2.833},{"date":"1397/06/21 23:16","price":2.827}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398