کمترین: 
2.0131
بیشترین: 
2.0373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0335
زمان: 
6/21 23:16
قیمت بنزین امروز 21 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2.0335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 00:08","price":2.014},{"date":"1397/06/21 01:08","price":2.0131},{"date":"1397/06/21 02:08","price":2.0235},{"date":"1397/06/21 03:08","price":2.0175},{"date":"1397/06/21 04:08","price":2.0255},{"date":"1397/06/21 05:08","price":2.022},{"date":"1397/06/21 06:08","price":2.0215},{"date":"1397/06/21 07:08","price":2.0255},{"date":"1397/06/21 07:32","price":2.0275},{"date":"1397/06/21 08:08","price":2.022},{"date":"1397/06/21 09:08","price":2.0205},{"date":"1397/06/21 11:08","price":2.0215},{"date":"1397/06/21 12:08","price":2.0202},{"date":"1397/06/21 13:08","price":2.0255},{"date":"1397/06/21 14:08","price":2.0164},{"date":"1397/06/21 14:32","price":2.022},{"date":"1397/06/21 15:08","price":2.023},{"date":"1397/06/21 17:08","price":2.0225},{"date":"1397/06/21 18:08","price":2.0192},{"date":"1397/06/21 19:08","price":2.027},{"date":"1397/06/21 20:08","price":2.0372},{"date":"1397/06/21 21:08","price":2.0256},{"date":"1397/06/21 22:08","price":2.0373},{"date":"1397/06/21 23:16","price":2.0335}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399