کمترین: 
687.5
بیشترین: 
696.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694.38
زمان: 
6/21 23:16
قیمت گازوئیل امروز 21 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 694.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 00:08","price":689.88},{"date":"1397/06/21 01:08","price":690},{"date":"1397/06/21 02:08","price":691.75},{"date":"1397/06/21 05:08","price":690.88},{"date":"1397/06/21 06:08","price":690.75},{"date":"1397/06/21 07:08","price":691.5},{"date":"1397/06/21 07:32","price":693.38},{"date":"1397/06/21 08:08","price":691},{"date":"1397/06/21 11:08","price":691.25},{"date":"1397/06/21 12:08","price":691},{"date":"1397/06/21 13:08","price":691.38},{"date":"1397/06/21 14:08","price":687.5},{"date":"1397/06/21 14:32","price":688.25},{"date":"1397/06/21 16:08","price":689.38},{"date":"1397/06/21 18:08","price":693.63},{"date":"1397/06/21 19:08","price":695.38},{"date":"1397/06/21 20:08","price":695.63},{"date":"1397/06/21 21:08","price":693.13},{"date":"1397/06/21 22:08","price":696.63},{"date":"1397/06/21 23:16","price":694.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398