کمترین: 
2.2496
بیشترین: 
2.2657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2584
زمان: 
6/21 23:16
قیمت نفت کوره امروز 21 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 2.2584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 00:08","price":2.254},{"date":"1397/06/21 01:08","price":2.2547},{"date":"1397/06/21 02:08","price":2.2595},{"date":"1397/06/21 03:08","price":2.2574},{"date":"1397/06/21 04:08","price":2.258},{"date":"1397/06/21 06:08","price":2.2571},{"date":"1397/06/21 07:08","price":2.2607},{"date":"1397/06/21 07:32","price":2.2648},{"date":"1397/06/21 08:08","price":2.2591},{"date":"1397/06/21 09:08","price":2.2578},{"date":"1397/06/21 10:08","price":2.2577},{"date":"1397/06/21 11:08","price":2.259},{"date":"1397/06/21 12:08","price":2.257},{"date":"1397/06/21 13:08","price":2.2608},{"date":"1397/06/21 14:08","price":2.2496},{"date":"1397/06/21 14:32","price":2.2538},{"date":"1397/06/21 15:08","price":2.2557},{"date":"1397/06/21 16:08","price":2.253},{"date":"1397/06/21 17:08","price":2.2564},{"date":"1397/06/21 18:08","price":2.2568},{"date":"1397/06/21 19:08","price":2.2612},{"date":"1397/06/21 20:08","price":2.2623},{"date":"1397/06/21 21:08","price":2.2546},{"date":"1397/06/21 22:08","price":2.2657},{"date":"1397/06/21 23:16","price":2.2584}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399