کمترین: 
78.83
بیشترین: 
79.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.66
زمان: 
6/21 23:16
قیمت نفت برنت امروز 21 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 79.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 00:08","price":79.14},{"date":"1397/06/21 01:08","price":79.19},{"date":"1397/06/21 02:08","price":79.44},{"date":"1397/06/21 03:08","price":79.48},{"date":"1397/06/21 05:08","price":79.31},{"date":"1397/06/21 06:08","price":79.27},{"date":"1397/06/21 07:08","price":79.38},{"date":"1397/06/21 07:32","price":79.63},{"date":"1397/06/21 08:08","price":79.31},{"date":"1397/06/21 09:08","price":79.36},{"date":"1397/06/21 10:08","price":79.35},{"date":"1397/06/21 11:08","price":79.39},{"date":"1397/06/21 12:08","price":79.22},{"date":"1397/06/21 13:08","price":79.3},{"date":"1397/06/21 14:08","price":78.83},{"date":"1397/06/21 14:32","price":79.07},{"date":"1397/06/21 15:08","price":79.22},{"date":"1397/06/21 17:08","price":79.31},{"date":"1397/06/21 18:08","price":79.42},{"date":"1397/06/21 19:08","price":79.67},{"date":"1397/06/21 20:08","price":79.93},{"date":"1397/06/21 21:08","price":79.58},{"date":"1397/06/21 22:08","price":79.83},{"date":"1397/06/21 23:16","price":79.66}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399