کمترین: 
69.38
بیشترین: 
70.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.36
زمان: 
6/21 23:16
قیمت نفت سبک امروز 21 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 شهریور 1397 , 70.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/21 00:08","price":69.38},{"date":"1397/06/21 01:08","price":69.41},{"date":"1397/06/21 02:08","price":69.88},{"date":"1397/06/21 04:08","price":69.81},{"date":"1397/06/21 07:08","price":69.91},{"date":"1397/06/21 07:32","price":70.09},{"date":"1397/06/21 08:08","price":69.89},{"date":"1397/06/21 09:08","price":69.85},{"date":"1397/06/21 10:08","price":69.88},{"date":"1397/06/21 11:08","price":69.91},{"date":"1397/06/21 12:08","price":69.84},{"date":"1397/06/21 13:08","price":69.89},{"date":"1397/06/21 14:08","price":69.59},{"date":"1397/06/21 14:32","price":69.78},{"date":"1397/06/21 15:08","price":69.92},{"date":"1397/06/21 16:08","price":69.86},{"date":"1397/06/21 17:08","price":69.94},{"date":"1397/06/21 18:08","price":70.16},{"date":"1397/06/21 19:08","price":70.42},{"date":"1397/06/21 20:08","price":70.97},{"date":"1397/06/21 21:08","price":70.45},{"date":"1397/06/21 22:08","price":70.78},{"date":"1397/06/21 23:16","price":70.36}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398