پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1556000
بیشترین: 
1688000
قیمت تقلبی: 
1615000
زمان: 
6/20 20:10
قیمت آبشده شنبه ای امروز 20 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1615000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:15","price":1655000},{"date":"1397/06/20 11:25","price":1676000},{"date":"1397/06/20 11:40","price":1688000},{"date":"1397/06/20 12:05","price":1656000},{"date":"1397/06/20 12:25","price":1655000},{"date":"1397/06/20 12:35","price":1640000},{"date":"1397/06/20 12:55","price":1622000},{"date":"1397/06/20 13:05","price":1630000},{"date":"1397/06/20 13:15","price":1632500},{"date":"1397/06/20 13:25","price":1643000},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1637000},{"date":"1397/06/20 13:40","price":1630000},{"date":"1397/06/20 13:45","price":1615000},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1616000},{"date":"1397/06/20 13:55","price":1620000},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1616000},{"date":"1397/06/20 14:05","price":1631000},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1620000},{"date":"1397/06/20 14:15","price":1617000},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1615000},{"date":"1397/06/20 14:25","price":1608000},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1602000},{"date":"1397/06/20 14:40","price":1593000},{"date":"1397/06/20 14:45","price":1610000},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1616000},{"date":"1397/06/20 14:55","price":1605000},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1607000},{"date":"1397/06/20 15:05","price":1618000},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1615000},{"date":"1397/06/20 15:15","price":1618000},{"date":"1397/06/20 15:20","price":1617000},{"date":"1397/06/20 15:25","price":1618000},{"date":"1397/06/20 15:40","price":1592000},{"date":"1397/06/20 15:45","price":1619000},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1623000},{"date":"1397/06/20 15:55","price":1631000},{"date":"1397/06/20 16:00","price":1625000},{"date":"1397/06/20 16:05","price":1624500},{"date":"1397/06/20 16:10","price":1625000},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1628000},{"date":"1397/06/20 16:25","price":1638000},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1630000},{"date":"1397/06/20 16:45","price":1625000},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1627000},{"date":"1397/06/20 16:55","price":1628000},{"date":"1397/06/20 17:00","price":1624000},{"date":"1397/06/20 17:05","price":1619000},{"date":"1397/06/20 17:10","price":1617000},{"date":"1397/06/20 17:15","price":1556000},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1616000},{"date":"1397/06/20 17:25","price":1617000},{"date":"1397/06/20 17:30","price":1612000},{"date":"1397/06/20 17:40","price":1614000},{"date":"1397/06/20 17:45","price":1613000},{"date":"1397/06/20 17:50","price":1614000},{"date":"1397/06/20 17:55","price":1611000},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1610000},{"date":"1397/06/20 18:05","price":1615000},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1617000},{"date":"1397/06/20 18:15","price":1626000},{"date":"1397/06/20 18:20","price":1624000},{"date":"1397/06/20 18:25","price":1617000},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1610000},{"date":"1397/06/20 18:40","price":1620000},{"date":"1397/06/20 18:45","price":1612000},{"date":"1397/06/20 18:50","price":1614000},{"date":"1397/06/20 18:55","price":1616000},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1620000},{"date":"1397/06/20 19:10","price":1627000},{"date":"1397/06/20 19:15","price":1616000},{"date":"1397/06/20 19:20","price":1622000},{"date":"1397/06/20 19:25","price":1620000},{"date":"1397/06/20 19:40","price":1619000},{"date":"1397/06/20 19:45","price":1620000},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1622000},{"date":"1397/06/20 19:55","price":1624000},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1620000},{"date":"1397/06/20 20:05","price":1616000},{"date":"1397/06/20 20:10","price":1615000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398