کمترین: 
11.1
بیشترین: 
11.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.1
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دینار عراق امروز 20 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 11.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 11:10","price":11.5},{"date":"1397/06/20 11:20","price":11.7},{"date":"1397/06/20 11:40","price":11.9},{"date":"1397/06/20 12:50","price":11.6},{"date":"1397/06/20 13:10","price":11.3},{"date":"1397/06/20 13:20","price":11.4},{"date":"1397/06/20 13:50","price":11.3},{"date":"1397/06/20 14:10","price":11.4},{"date":"1397/06/20 14:20","price":11.3},{"date":"1397/06/20 14:30","price":11.2},{"date":"1397/06/20 15:00","price":11.3},{"date":"1397/06/20 15:50","price":11.4},{"date":"1397/06/20 17:20","price":11.3},{"date":"1397/06/20 17:30","price":11.4},{"date":"1397/06/20 18:00","price":11.3},{"date":"1397/06/20 18:10","price":11.4},{"date":"1397/06/20 18:50","price":11.3},{"date":"1397/06/20 20:30","price":11.2},{"date":"1397/06/20 20:50","price":11.1},{"date":"1397/06/20 21:10","price":11.2},{"date":"1397/06/20 21:20","price":11.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399