کمترین: 
413
بیشترین: 
445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
413
زمان: 
6/20 21:20
قیمت بات تایلند امروز 20 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 413 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:50","price":421},{"date":"1397/06/20 11:00","price":422},{"date":"1397/06/20 11:10","price":429},{"date":"1397/06/20 11:20","price":436},{"date":"1397/06/20 11:40","price":445},{"date":"1397/06/20 12:50","price":435},{"date":"1397/06/20 13:10","price":422},{"date":"1397/06/20 13:20","price":424},{"date":"1397/06/20 13:30","price":426},{"date":"1397/06/20 13:50","price":424},{"date":"1397/06/20 14:00","price":422},{"date":"1397/06/20 14:10","price":425},{"date":"1397/06/20 14:20","price":421},{"date":"1397/06/20 14:30","price":420},{"date":"1397/06/20 14:50","price":419},{"date":"1397/06/20 15:00","price":421},{"date":"1397/06/20 15:10","price":422},{"date":"1397/06/20 15:50","price":425},{"date":"1397/06/20 16:00","price":424},{"date":"1397/06/20 16:20","price":425},{"date":"1397/06/20 17:10","price":424},{"date":"1397/06/20 17:20","price":421},{"date":"1397/06/20 17:30","price":425},{"date":"1397/06/20 17:50","price":424},{"date":"1397/06/20 18:00","price":421},{"date":"1397/06/20 18:10","price":422},{"date":"1397/06/20 18:20","price":425},{"date":"1397/06/20 18:30","price":424},{"date":"1397/06/20 18:50","price":419},{"date":"1397/06/20 19:10","price":420},{"date":"1397/06/20 19:30","price":419},{"date":"1397/06/20 19:50","price":420},{"date":"1397/06/20 20:00","price":421},{"date":"1397/06/20 20:10","price":420},{"date":"1397/06/20 20:20","price":418},{"date":"1397/06/20 20:30","price":417},{"date":"1397/06/20 20:50","price":414},{"date":"1397/06/20 21:10","price":415},{"date":"1397/06/20 21:20","price":413}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399