کمترین: 
3601
بیشترین: 
3898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3601
زمان: 
6/20 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3601 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:30","price":3695},{"date":"1397/06/20 11:10","price":3771},{"date":"1397/06/20 11:20","price":3825},{"date":"1397/06/20 11:40","price":3898},{"date":"1397/06/20 12:50","price":3809},{"date":"1397/06/20 13:10","price":3694},{"date":"1397/06/20 13:20","price":3716},{"date":"1397/06/20 13:30","price":3732},{"date":"1397/06/20 13:50","price":3711},{"date":"1397/06/20 14:00","price":3697},{"date":"1397/06/20 14:10","price":3718},{"date":"1397/06/20 14:20","price":3690},{"date":"1397/06/20 14:30","price":3676},{"date":"1397/06/20 14:50","price":3664},{"date":"1397/06/20 15:00","price":3684},{"date":"1397/06/20 15:10","price":3693},{"date":"1397/06/20 15:20","price":3694},{"date":"1397/06/20 15:30","price":3693},{"date":"1397/06/20 15:50","price":3721},{"date":"1397/06/20 16:00","price":3716},{"date":"1397/06/20 16:10","price":3709},{"date":"1397/06/20 16:20","price":3725},{"date":"1397/06/20 16:30","price":3721},{"date":"1397/06/20 16:50","price":3722},{"date":"1397/06/20 17:00","price":3721},{"date":"1397/06/20 17:10","price":3708},{"date":"1397/06/20 17:20","price":3688},{"date":"1397/06/20 17:30","price":3724},{"date":"1397/06/20 17:50","price":3709},{"date":"1397/06/20 18:00","price":3689},{"date":"1397/06/20 18:10","price":3698},{"date":"1397/06/20 18:20","price":3720},{"date":"1397/06/20 18:30","price":3713},{"date":"1397/06/20 18:50","price":3673},{"date":"1397/06/20 19:00","price":3665},{"date":"1397/06/20 19:10","price":3678},{"date":"1397/06/20 19:20","price":3682},{"date":"1397/06/20 19:30","price":3672},{"date":"1397/06/20 19:50","price":3678},{"date":"1397/06/20 20:00","price":3689},{"date":"1397/06/20 20:10","price":3675},{"date":"1397/06/20 20:20","price":3663},{"date":"1397/06/20 20:30","price":3655},{"date":"1397/06/20 20:50","price":3622},{"date":"1397/06/20 21:00","price":3614},{"date":"1397/06/20 21:10","price":3618},{"date":"1397/06/20 21:20","price":3601}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399