کمترین: 
3683
بیشترین: 
3955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3690
زمان: 
6/20 21:20
قیمت درهم امارات امروز 20 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:30","price":3761},{"date":"1397/06/20 11:10","price":3848},{"date":"1397/06/20 11:20","price":3894},{"date":"1397/06/20 11:40","price":3955},{"date":"1397/06/20 12:50","price":3887},{"date":"1397/06/20 13:10","price":3770},{"date":"1397/06/20 13:20","price":3792},{"date":"1397/06/20 13:30","price":3811},{"date":"1397/06/20 13:50","price":3787},{"date":"1397/06/20 14:00","price":3773},{"date":"1397/06/20 14:10","price":3794},{"date":"1397/06/20 14:20","price":3764},{"date":"1397/06/20 14:30","price":3752},{"date":"1397/06/20 14:50","price":3732},{"date":"1397/06/20 15:00","price":3761},{"date":"1397/06/20 15:10","price":3769},{"date":"1397/06/20 15:20","price":3777},{"date":"1397/06/20 15:30","price":3769},{"date":"1397/06/20 15:50","price":3794},{"date":"1397/06/20 16:00","price":3793},{"date":"1397/06/20 16:10","price":3794},{"date":"1397/06/20 16:20","price":3801},{"date":"1397/06/20 16:30","price":3797},{"date":"1397/06/20 16:50","price":3798},{"date":"1397/06/20 17:10","price":3786},{"date":"1397/06/20 17:20","price":3766},{"date":"1397/06/20 17:30","price":3801},{"date":"1397/06/20 17:50","price":3787},{"date":"1397/06/20 18:00","price":3765},{"date":"1397/06/20 18:10","price":3774},{"date":"1397/06/20 18:20","price":3799},{"date":"1397/06/20 18:30","price":3790},{"date":"1397/06/20 18:50","price":3751},{"date":"1397/06/20 19:00","price":3740},{"date":"1397/06/20 19:10","price":3754},{"date":"1397/06/20 19:20","price":3758},{"date":"1397/06/20 19:30","price":3748},{"date":"1397/06/20 19:50","price":3755},{"date":"1397/06/20 20:00","price":3766},{"date":"1397/06/20 20:10","price":3754},{"date":"1397/06/20 20:20","price":3740},{"date":"1397/06/20 20:30","price":3731},{"date":"1397/06/20 20:50","price":3683},{"date":"1397/06/20 21:00","price":3700},{"date":"1397/06/20 21:10","price":3707},{"date":"1397/06/20 21:20","price":3690}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398