کمترین: 
7926
بیشترین: 
8540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7926
زمان: 
6/20 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 20 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 7926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":8104},{"date":"1397/06/20 10:30","price":8097},{"date":"1397/06/20 10:50","price":8077},{"date":"1397/06/20 11:00","price":8096},{"date":"1397/06/20 11:10","price":8244},{"date":"1397/06/20 11:20","price":8382},{"date":"1397/06/20 11:40","price":8540},{"date":"1397/06/20 12:50","price":8349},{"date":"1397/06/20 13:10","price":8097},{"date":"1397/06/20 13:20","price":8146},{"date":"1397/06/20 13:30","price":8184},{"date":"1397/06/20 13:50","price":8134},{"date":"1397/06/20 14:00","price":8105},{"date":"1397/06/20 14:10","price":8149},{"date":"1397/06/20 14:20","price":8085},{"date":"1397/06/20 14:30","price":8057},{"date":"1397/06/20 14:50","price":8034},{"date":"1397/06/20 15:00","price":8078},{"date":"1397/06/20 15:10","price":8095},{"date":"1397/06/20 15:20","price":8098},{"date":"1397/06/20 15:30","price":8095},{"date":"1397/06/20 15:50","price":8157},{"date":"1397/06/20 16:00","price":8146},{"date":"1397/06/20 16:10","price":8130},{"date":"1397/06/20 16:20","price":8164},{"date":"1397/06/20 16:30","price":8156},{"date":"1397/06/20 16:50","price":8158},{"date":"1397/06/20 17:00","price":8157},{"date":"1397/06/20 17:10","price":8130},{"date":"1397/06/20 17:20","price":8088},{"date":"1397/06/20 17:30","price":8163},{"date":"1397/06/20 17:50","price":8133},{"date":"1397/06/20 18:00","price":8087},{"date":"1397/06/20 18:10","price":8106},{"date":"1397/06/20 18:20","price":8159},{"date":"1397/06/20 18:30","price":8139},{"date":"1397/06/20 18:50","price":8052},{"date":"1397/06/20 19:00","price":8034},{"date":"1397/06/20 19:10","price":8062},{"date":"1397/06/20 19:20","price":8071},{"date":"1397/06/20 19:30","price":8050},{"date":"1397/06/20 19:50","price":8065},{"date":"1397/06/20 20:00","price":8087},{"date":"1397/06/20 20:10","price":8063},{"date":"1397/06/20 20:20","price":8033},{"date":"1397/06/20 20:30","price":8012},{"date":"1397/06/20 20:50","price":7946},{"date":"1397/06/20 21:10","price":7963},{"date":"1397/06/20 21:20","price":7926}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398