کمترین: 
194
بیشترین: 
206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
194
زمان: 
6/20 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 20 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":196},{"date":"1397/06/20 11:10","price":200},{"date":"1397/06/20 11:20","price":203},{"date":"1397/06/20 11:40","price":206},{"date":"1397/06/20 12:50","price":204},{"date":"1397/06/20 13:10","price":198},{"date":"1397/06/20 13:20","price":199},{"date":"1397/06/20 13:50","price":198},{"date":"1397/06/20 14:00","price":197},{"date":"1397/06/20 14:10","price":198},{"date":"1397/06/20 14:20","price":197},{"date":"1397/06/20 14:30","price":196},{"date":"1397/06/20 14:50","price":195},{"date":"1397/06/20 15:00","price":196},{"date":"1397/06/20 15:10","price":197},{"date":"1397/06/20 15:50","price":198},{"date":"1397/06/20 16:20","price":199},{"date":"1397/06/20 16:30","price":198},{"date":"1397/06/20 17:20","price":197},{"date":"1397/06/20 17:30","price":198},{"date":"1397/06/20 18:00","price":197},{"date":"1397/06/20 18:20","price":199},{"date":"1397/06/20 18:50","price":197},{"date":"1397/06/20 19:00","price":196},{"date":"1397/06/20 19:10","price":197},{"date":"1397/06/20 19:30","price":196},{"date":"1397/06/20 19:50","price":197},{"date":"1397/06/20 20:00","price":198},{"date":"1397/06/20 20:10","price":197},{"date":"1397/06/20 20:30","price":196},{"date":"1397/06/20 20:50","price":195},{"date":"1397/06/20 21:00","price":194},{"date":"1397/06/20 21:10","price":195},{"date":"1397/06/20 21:20","price":194}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398