کمترین: 
3267
بیشترین: 
3521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3267
زمان: 
6/20 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":3333},{"date":"1397/06/20 10:30","price":3330},{"date":"1397/06/20 11:10","price":3408},{"date":"1397/06/20 11:20","price":3448},{"date":"1397/06/20 11:40","price":3521},{"date":"1397/06/20 12:50","price":3440},{"date":"1397/06/20 13:10","price":3337},{"date":"1397/06/20 13:20","price":3356},{"date":"1397/06/20 13:30","price":3374},{"date":"1397/06/20 13:50","price":3352},{"date":"1397/06/20 14:00","price":3340},{"date":"1397/06/20 14:10","price":3358},{"date":"1397/06/20 14:20","price":3332},{"date":"1397/06/20 14:30","price":3320},{"date":"1397/06/20 14:50","price":3311},{"date":"1397/06/20 15:00","price":3329},{"date":"1397/06/20 15:10","price":3336},{"date":"1397/06/20 15:20","price":3337},{"date":"1397/06/20 15:30","price":3336},{"date":"1397/06/20 15:50","price":3361},{"date":"1397/06/20 16:00","price":3357},{"date":"1397/06/20 16:10","price":3350},{"date":"1397/06/20 16:20","price":3364},{"date":"1397/06/20 16:30","price":3361},{"date":"1397/06/20 16:50","price":3362},{"date":"1397/06/20 17:00","price":3361},{"date":"1397/06/20 17:10","price":3351},{"date":"1397/06/20 17:20","price":3333},{"date":"1397/06/20 17:30","price":3364},{"date":"1397/06/20 17:50","price":3352},{"date":"1397/06/20 18:00","price":3332},{"date":"1397/06/20 18:10","price":3340},{"date":"1397/06/20 18:20","price":3362},{"date":"1397/06/20 18:30","price":3354},{"date":"1397/06/20 18:50","price":3320},{"date":"1397/06/20 19:00","price":3310},{"date":"1397/06/20 19:10","price":3322},{"date":"1397/06/20 19:20","price":3326},{"date":"1397/06/20 19:30","price":3317},{"date":"1397/06/20 19:50","price":3323},{"date":"1397/06/20 20:00","price":3333},{"date":"1397/06/20 20:10","price":3322},{"date":"1397/06/20 20:20","price":3310},{"date":"1397/06/20 20:30","price":3302},{"date":"1397/06/20 20:50","price":3276},{"date":"1397/06/20 21:10","price":3283},{"date":"1397/06/20 21:20","price":3267}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398