کمترین: 
1726
بیشترین: 
1860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1726
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":1765},{"date":"1397/06/20 10:30","price":1764},{"date":"1397/06/20 10:50","price":1763},{"date":"1397/06/20 11:10","price":1800},{"date":"1397/06/20 11:20","price":1826},{"date":"1397/06/20 11:40","price":1860},{"date":"1397/06/20 12:50","price":1819},{"date":"1397/06/20 13:10","price":1764},{"date":"1397/06/20 13:20","price":1774},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1783},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1772},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1765},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1775},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1761},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1755},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1750},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1759},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1763},{"date":"1397/06/20 15:20","price":1764},{"date":"1397/06/20 15:30","price":1763},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1777},{"date":"1397/06/20 16:00","price":1774},{"date":"1397/06/20 16:10","price":1771},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1778},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1776},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1777},{"date":"1397/06/20 17:10","price":1771},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1762},{"date":"1397/06/20 17:30","price":1778},{"date":"1397/06/20 17:50","price":1772},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1761},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1766},{"date":"1397/06/20 18:20","price":1777},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1773},{"date":"1397/06/20 18:50","price":1755},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1750},{"date":"1397/06/20 19:10","price":1756},{"date":"1397/06/20 19:20","price":1758},{"date":"1397/06/20 19:30","price":1753},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1757},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1762},{"date":"1397/06/20 20:10","price":1756},{"date":"1397/06/20 20:20","price":1750},{"date":"1397/06/20 20:30","price":1745},{"date":"1397/06/20 20:50","price":1731},{"date":"1397/06/20 21:10","price":1734},{"date":"1397/06/20 21:20","price":1726}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398