کمترین: 
9841
بیشترین: 
10622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9841
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 شهریور 1397 , 9841 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":10071},{"date":"1397/06/20 10:30","price":10063},{"date":"1397/06/20 11:10","price":10276},{"date":"1397/06/20 11:20","price":10423},{"date":"1397/06/20 11:40","price":10622},{"date":"1397/06/20 12:50","price":10383},{"date":"1397/06/20 13:10","price":10059},{"date":"1397/06/20 13:20","price":10120},{"date":"1397/06/20 13:30","price":10168},{"date":"1397/06/20 13:50","price":10104},{"date":"1397/06/20 14:00","price":10063},{"date":"1397/06/20 14:10","price":10118},{"date":"1397/06/20 14:20","price":10039},{"date":"1397/06/20 14:30","price":10007},{"date":"1397/06/20 14:50","price":9977},{"date":"1397/06/20 15:00","price":10031},{"date":"1397/06/20 15:10","price":10054},{"date":"1397/06/20 15:20","price":10053},{"date":"1397/06/20 15:30","price":10045},{"date":"1397/06/20 15:50","price":10129},{"date":"1397/06/20 16:00","price":10113},{"date":"1397/06/20 16:10","price":10096},{"date":"1397/06/20 16:20","price":10137},{"date":"1397/06/20 16:30","price":10124},{"date":"1397/06/20 16:50","price":10122},{"date":"1397/06/20 17:00","price":10125},{"date":"1397/06/20 17:10","price":10097},{"date":"1397/06/20 17:20","price":10037},{"date":"1397/06/20 17:30","price":10128},{"date":"1397/06/20 17:50","price":10099},{"date":"1397/06/20 18:00","price":10041},{"date":"1397/06/20 18:10","price":10061},{"date":"1397/06/20 18:20","price":10124},{"date":"1397/06/20 18:30","price":10105},{"date":"1397/06/20 18:50","price":10004},{"date":"1397/06/20 19:00","price":9977},{"date":"1397/06/20 19:10","price":10012},{"date":"1397/06/20 19:20","price":10020},{"date":"1397/06/20 19:30","price":9995},{"date":"1397/06/20 19:50","price":10011},{"date":"1397/06/20 20:00","price":10042},{"date":"1397/06/20 20:10","price":10012},{"date":"1397/06/20 20:20","price":9978},{"date":"1397/06/20 20:30","price":9947},{"date":"1397/06/20 20:50","price":9866},{"date":"1397/06/20 21:10","price":9887},{"date":"1397/06/20 21:20","price":9841}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398