کمترین: 
1626
بیشترین: 
1746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1626
زمان: 
6/20 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":1649},{"date":"1397/06/20 10:50","price":1650},{"date":"1397/06/20 11:00","price":1649},{"date":"1397/06/20 11:10","price":1688},{"date":"1397/06/20 11:20","price":1710},{"date":"1397/06/20 11:40","price":1746},{"date":"1397/06/20 12:50","price":1710},{"date":"1397/06/20 13:10","price":1658},{"date":"1397/06/20 13:20","price":1667},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1675},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1664},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1657},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1666},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1653},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1647},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1643},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1652},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1654},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1668},{"date":"1397/06/20 16:00","price":1666},{"date":"1397/06/20 16:10","price":1662},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1669},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1668},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1667},{"date":"1397/06/20 17:00","price":1669},{"date":"1397/06/20 17:10","price":1663},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1654},{"date":"1397/06/20 17:30","price":1668},{"date":"1397/06/20 17:50","price":1663},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1652},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1657},{"date":"1397/06/20 18:20","price":1667},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1664},{"date":"1397/06/20 18:50","price":1647},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1645},{"date":"1397/06/20 19:10","price":1651},{"date":"1397/06/20 19:20","price":1652},{"date":"1397/06/20 19:30","price":1647},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1652},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1655},{"date":"1397/06/20 20:10","price":1651},{"date":"1397/06/20 20:20","price":1645},{"date":"1397/06/20 20:30","price":1641},{"date":"1397/06/20 20:50","price":1629},{"date":"1397/06/20 21:00","price":1627},{"date":"1397/06/20 21:10","price":1632},{"date":"1397/06/20 21:20","price":1626}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399