کمترین: 
2100
بیشترین: 
2274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2106
زمان: 
6/20 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 20 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":2156},{"date":"1397/06/20 10:30","price":2155},{"date":"1397/06/20 11:10","price":2201},{"date":"1397/06/20 11:20","price":2233},{"date":"1397/06/20 11:40","price":2274},{"date":"1397/06/20 12:50","price":2227},{"date":"1397/06/20 13:10","price":2158},{"date":"1397/06/20 13:20","price":2171},{"date":"1397/06/20 13:30","price":2180},{"date":"1397/06/20 13:50","price":2167},{"date":"1397/06/20 14:00","price":2157},{"date":"1397/06/20 14:10","price":2168},{"date":"1397/06/20 14:20","price":2151},{"date":"1397/06/20 14:30","price":2144},{"date":"1397/06/20 14:50","price":2136},{"date":"1397/06/20 15:00","price":2146},{"date":"1397/06/20 15:10","price":2151},{"date":"1397/06/20 15:20","price":2154},{"date":"1397/06/20 15:30","price":2149},{"date":"1397/06/20 15:50","price":2166},{"date":"1397/06/20 16:00","price":2163},{"date":"1397/06/20 16:10","price":2159},{"date":"1397/06/20 16:20","price":2168},{"date":"1397/06/20 16:30","price":2165},{"date":"1397/06/20 16:50","price":2163},{"date":"1397/06/20 17:00","price":2164},{"date":"1397/06/20 17:10","price":2158},{"date":"1397/06/20 17:20","price":2148},{"date":"1397/06/20 17:30","price":2166},{"date":"1397/06/20 17:50","price":2160},{"date":"1397/06/20 18:00","price":2147},{"date":"1397/06/20 18:10","price":2152},{"date":"1397/06/20 18:20","price":2165},{"date":"1397/06/20 18:30","price":2160},{"date":"1397/06/20 18:50","price":2139},{"date":"1397/06/20 19:00","price":2136},{"date":"1397/06/20 19:10","price":2143},{"date":"1397/06/20 19:20","price":2144},{"date":"1397/06/20 19:30","price":2137},{"date":"1397/06/20 19:50","price":2141},{"date":"1397/06/20 20:00","price":2148},{"date":"1397/06/20 20:10","price":2141},{"date":"1397/06/20 20:20","price":2134},{"date":"1397/06/20 20:30","price":2129},{"date":"1397/06/20 20:50","price":2100},{"date":"1397/06/20 21:00","price":2110},{"date":"1397/06/20 21:10","price":2116},{"date":"1397/06/20 21:20","price":2106}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398