کمترین: 
3715
بیشترین: 
3988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3721
زمان: 
6/20 21:20
قیمت ریال قطر امروز 20 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 شهریور 1397 , 3721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":3805},{"date":"1397/06/20 10:30","price":3794},{"date":"1397/06/20 10:50","price":3802},{"date":"1397/06/20 11:00","price":3801},{"date":"1397/06/20 11:40","price":3988},{"date":"1397/06/20 12:50","price":3920},{"date":"1397/06/20 13:10","price":3802},{"date":"1397/06/20 13:20","price":3824},{"date":"1397/06/20 14:00","price":3801},{"date":"1397/06/20 14:10","price":3826},{"date":"1397/06/20 14:20","price":3796},{"date":"1397/06/20 14:30","price":3783},{"date":"1397/06/20 14:50","price":3768},{"date":"1397/06/20 15:20","price":3811},{"date":"1397/06/20 15:30","price":3801},{"date":"1397/06/20 15:50","price":3825},{"date":"1397/06/20 16:50","price":3841},{"date":"1397/06/20 17:00","price":3822},{"date":"1397/06/20 17:50","price":3814},{"date":"1397/06/20 18:00","price":3804},{"date":"1397/06/20 18:10","price":3802},{"date":"1397/06/20 18:20","price":3830},{"date":"1397/06/20 18:30","price":3833},{"date":"1397/06/20 18:50","price":3789},{"date":"1397/06/20 19:00","price":3773},{"date":"1397/06/20 19:30","price":3788},{"date":"1397/06/20 19:50","price":3786},{"date":"1397/06/20 20:00","price":3790},{"date":"1397/06/20 20:20","price":3772},{"date":"1397/06/20 20:30","price":3762},{"date":"1397/06/20 20:50","price":3715},{"date":"1397/06/20 21:00","price":3732},{"date":"1397/06/20 21:10","price":3739},{"date":"1397/06/20 21:20","price":3721}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398