کمترین: 
1496
بیشترین: 
1616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1496
زمان: 
6/20 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 20 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":1530},{"date":"1397/06/20 10:30","price":1528},{"date":"1397/06/20 10:50","price":1531},{"date":"1397/06/20 11:00","price":1529},{"date":"1397/06/20 11:10","price":1563},{"date":"1397/06/20 11:20","price":1586},{"date":"1397/06/20 11:40","price":1616},{"date":"1397/06/20 12:50","price":1582},{"date":"1397/06/20 13:10","price":1532},{"date":"1397/06/20 13:20","price":1541},{"date":"1397/06/20 13:30","price":1546},{"date":"1397/06/20 13:50","price":1537},{"date":"1397/06/20 14:00","price":1531},{"date":"1397/06/20 14:10","price":1539},{"date":"1397/06/20 14:20","price":1527},{"date":"1397/06/20 14:30","price":1522},{"date":"1397/06/20 14:50","price":1515},{"date":"1397/06/20 15:00","price":1525},{"date":"1397/06/20 15:10","price":1528},{"date":"1397/06/20 15:50","price":1539},{"date":"1397/06/20 16:10","price":1534},{"date":"1397/06/20 16:20","price":1541},{"date":"1397/06/20 16:30","price":1539},{"date":"1397/06/20 16:50","price":1540},{"date":"1397/06/20 17:00","price":1539},{"date":"1397/06/20 17:10","price":1535},{"date":"1397/06/20 17:20","price":1527},{"date":"1397/06/20 17:30","price":1539},{"date":"1397/06/20 17:50","price":1534},{"date":"1397/06/20 18:00","price":1525},{"date":"1397/06/20 18:10","price":1530},{"date":"1397/06/20 18:20","price":1538},{"date":"1397/06/20 18:30","price":1535},{"date":"1397/06/20 18:50","price":1520},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1518},{"date":"1397/06/20 19:10","price":1522},{"date":"1397/06/20 19:20","price":1523},{"date":"1397/06/20 19:30","price":1519},{"date":"1397/06/20 19:50","price":1522},{"date":"1397/06/20 20:00","price":1524},{"date":"1397/06/20 20:10","price":1520},{"date":"1397/06/20 20:20","price":1515},{"date":"1397/06/20 20:30","price":1511},{"date":"1397/06/20 20:50","price":1498},{"date":"1397/06/20 21:10","price":1503},{"date":"1397/06/20 21:20","price":1496}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399