کمترین: 
8827
بیشترین: 
9550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8827
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 20 شهریور 1397 , 8827 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":9026},{"date":"1397/06/20 10:30","price":9023},{"date":"1397/06/20 10:50","price":9025},{"date":"1397/06/20 11:00","price":9044},{"date":"1397/06/20 11:10","price":9213},{"date":"1397/06/20 11:20","price":9368},{"date":"1397/06/20 11:40","price":9550},{"date":"1397/06/20 12:50","price":9327},{"date":"1397/06/20 13:10","price":9045},{"date":"1397/06/20 13:20","price":9097},{"date":"1397/06/20 13:30","price":9140},{"date":"1397/06/20 13:50","price":9081},{"date":"1397/06/20 14:00","price":9045},{"date":"1397/06/20 14:10","price":9094},{"date":"1397/06/20 14:20","price":9021},{"date":"1397/06/20 14:30","price":8989},{"date":"1397/06/20 14:50","price":8960},{"date":"1397/06/20 15:00","price":9003},{"date":"1397/06/20 15:10","price":9022},{"date":"1397/06/20 15:20","price":9016},{"date":"1397/06/20 15:30","price":9015},{"date":"1397/06/20 15:50","price":9087},{"date":"1397/06/20 16:00","price":9074},{"date":"1397/06/20 16:10","price":9056},{"date":"1397/06/20 16:20","price":9094},{"date":"1397/06/20 16:30","price":9087},{"date":"1397/06/20 16:50","price":9080},{"date":"1397/06/20 17:00","price":9087},{"date":"1397/06/20 17:10","price":9056},{"date":"1397/06/20 17:20","price":9003},{"date":"1397/06/20 17:30","price":9080},{"date":"1397/06/20 17:50","price":9050},{"date":"1397/06/20 18:00","price":8997},{"date":"1397/06/20 18:10","price":9020},{"date":"1397/06/20 18:20","price":9075},{"date":"1397/06/20 18:30","price":9053},{"date":"1397/06/20 18:50","price":8962},{"date":"1397/06/20 19:00","price":8943},{"date":"1397/06/20 19:10","price":8972},{"date":"1397/06/20 19:20","price":8976},{"date":"1397/06/20 19:30","price":8954},{"date":"1397/06/20 19:50","price":8970},{"date":"1397/06/20 20:00","price":8996},{"date":"1397/06/20 20:10","price":8967},{"date":"1397/06/20 20:20","price":8938},{"date":"1397/06/20 20:30","price":8917},{"date":"1397/06/20 20:50","price":8848},{"date":"1397/06/20 21:00","price":8844},{"date":"1397/06/20 21:10","price":8867},{"date":"1397/06/20 21:20","price":8827}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398