کمترین: 
9608
بیشترین: 
10346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9630
زمان: 
6/20 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 20 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 شهریور 1397 , 9630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":9868},{"date":"1397/06/20 10:30","price":9841},{"date":"1397/06/20 11:00","price":9838},{"date":"1397/06/20 11:10","price":10069},{"date":"1397/06/20 11:20","price":10190},{"date":"1397/06/20 11:40","price":10346},{"date":"1397/06/20 12:50","price":10171},{"date":"1397/06/20 13:10","price":9865},{"date":"1397/06/20 13:20","price":9918},{"date":"1397/06/20 13:30","price":9963},{"date":"1397/06/20 13:50","price":9891},{"date":"1397/06/20 14:00","price":9855},{"date":"1397/06/20 14:10","price":9907},{"date":"1397/06/20 14:20","price":9826},{"date":"1397/06/20 14:30","price":9791},{"date":"1397/06/20 14:50","price":9738},{"date":"1397/06/20 15:00","price":9814},{"date":"1397/06/20 15:10","price":9836},{"date":"1397/06/20 15:20","price":9850},{"date":"1397/06/20 15:30","price":9829},{"date":"1397/06/20 15:50","price":9896},{"date":"1397/06/20 16:00","price":9893},{"date":"1397/06/20 16:20","price":9915},{"date":"1397/06/20 16:30","price":9905},{"date":"1397/06/20 16:50","price":9896},{"date":"1397/06/20 17:00","price":9902},{"date":"1397/06/20 17:10","price":9875},{"date":"1397/06/20 17:20","price":9815},{"date":"1397/06/20 17:30","price":9898},{"date":"1397/06/20 17:50","price":9867},{"date":"1397/06/20 18:00","price":9807},{"date":"1397/06/20 18:10","price":9830},{"date":"1397/06/20 18:20","price":9889},{"date":"1397/06/20 18:30","price":9866},{"date":"1397/06/20 18:50","price":9768},{"date":"1397/06/20 19:00","price":9749},{"date":"1397/06/20 19:10","price":9786},{"date":"1397/06/20 19:20","price":9784},{"date":"1397/06/20 19:30","price":9758},{"date":"1397/06/20 19:50","price":9784},{"date":"1397/06/20 20:00","price":9813},{"date":"1397/06/20 20:10","price":9783},{"date":"1397/06/20 20:20","price":9751},{"date":"1397/06/20 20:30","price":9725},{"date":"1397/06/20 20:50","price":9608},{"date":"1397/06/20 21:00","price":9652},{"date":"1397/06/20 21:10","price":9674},{"date":"1397/06/20 21:20","price":9630}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398