کمترین: 
1968
بیشترین: 
2125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1970
زمان: 
6/20 21:20
قیمت یوان چین امروز 20 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 1970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":2019},{"date":"1397/06/20 10:30","price":2017},{"date":"1397/06/20 11:10","price":2058},{"date":"1397/06/20 11:20","price":2089},{"date":"1397/06/20 11:40","price":2125},{"date":"1397/06/20 12:50","price":2081},{"date":"1397/06/20 13:10","price":2017},{"date":"1397/06/20 13:20","price":2030},{"date":"1397/06/20 13:30","price":2039},{"date":"1397/06/20 13:50","price":2025},{"date":"1397/06/20 14:00","price":2017},{"date":"1397/06/20 14:10","price":2030},{"date":"1397/06/20 14:20","price":2014},{"date":"1397/06/20 14:30","price":2006},{"date":"1397/06/20 14:50","price":2000},{"date":"1397/06/20 15:00","price":2011},{"date":"1397/06/20 15:10","price":2015},{"date":"1397/06/20 15:20","price":2020},{"date":"1397/06/20 15:30","price":2015},{"date":"1397/06/20 15:50","price":2031},{"date":"1397/06/20 16:00","price":2028},{"date":"1397/06/20 16:10","price":2024},{"date":"1397/06/20 16:20","price":2032},{"date":"1397/06/20 16:30","price":2030},{"date":"1397/06/20 16:50","price":2031},{"date":"1397/06/20 17:00","price":2030},{"date":"1397/06/20 17:10","price":2024},{"date":"1397/06/20 17:20","price":2013},{"date":"1397/06/20 17:30","price":2032},{"date":"1397/06/20 17:50","price":2022},{"date":"1397/06/20 18:00","price":2010},{"date":"1397/06/20 18:10","price":2016},{"date":"1397/06/20 18:20","price":2030},{"date":"1397/06/20 18:30","price":2025},{"date":"1397/06/20 18:50","price":2003},{"date":"1397/06/20 19:00","price":1998},{"date":"1397/06/20 19:10","price":2006},{"date":"1397/06/20 19:20","price":2008},{"date":"1397/06/20 19:30","price":2002},{"date":"1397/06/20 19:50","price":2006},{"date":"1397/06/20 20:00","price":2012},{"date":"1397/06/20 20:10","price":2006},{"date":"1397/06/20 20:20","price":1998},{"date":"1397/06/20 20:30","price":1993},{"date":"1397/06/20 20:50","price":1968},{"date":"1397/06/20 21:00","price":1975},{"date":"1397/06/20 21:10","price":1979},{"date":"1397/06/20 21:20","price":1970}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398