کمترین: 
2107
بیشترین: 
2265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2107
زمان: 
6/20 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 20 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 10:20","price":2145},{"date":"1397/06/20 10:30","price":2142},{"date":"1397/06/20 10:50","price":2147},{"date":"1397/06/20 11:10","price":2191},{"date":"1397/06/20 11:20","price":2221},{"date":"1397/06/20 11:40","price":2265},{"date":"1397/06/20 12:50","price":2218},{"date":"1397/06/20 13:10","price":2150},{"date":"1397/06/20 13:20","price":2161},{"date":"1397/06/20 13:30","price":2170},{"date":"1397/06/20 13:50","price":2154},{"date":"1397/06/20 14:00","price":2145},{"date":"1397/06/20 14:10","price":2157},{"date":"1397/06/20 14:20","price":2140},{"date":"1397/06/20 14:30","price":2128},{"date":"1397/06/20 14:50","price":2124},{"date":"1397/06/20 15:00","price":2132},{"date":"1397/06/20 15:10","price":2140},{"date":"1397/06/20 15:20","price":2136},{"date":"1397/06/20 15:30","price":2137},{"date":"1397/06/20 15:50","price":2153},{"date":"1397/06/20 16:00","price":2150},{"date":"1397/06/20 16:10","price":2149},{"date":"1397/06/20 16:20","price":2158},{"date":"1397/06/20 16:30","price":2156},{"date":"1397/06/20 16:50","price":2158},{"date":"1397/06/20 17:00","price":2155},{"date":"1397/06/20 17:10","price":2152},{"date":"1397/06/20 17:20","price":2139},{"date":"1397/06/20 17:30","price":2156},{"date":"1397/06/20 17:50","price":2153},{"date":"1397/06/20 18:00","price":2137},{"date":"1397/06/20 18:10","price":2141},{"date":"1397/06/20 18:20","price":2154},{"date":"1397/06/20 18:30","price":2151},{"date":"1397/06/20 18:50","price":2130},{"date":"1397/06/20 19:00","price":2125},{"date":"1397/06/20 19:10","price":2131},{"date":"1397/06/20 19:20","price":2135},{"date":"1397/06/20 19:30","price":2128},{"date":"1397/06/20 19:50","price":2132},{"date":"1397/06/20 20:00","price":2138},{"date":"1397/06/20 20:20","price":2126},{"date":"1397/06/20 20:30","price":2123},{"date":"1397/06/20 20:50","price":2114},{"date":"1397/06/20 21:00","price":2111},{"date":"1397/06/20 21:10","price":2114},{"date":"1397/06/20 21:20","price":2107}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398