کمترین: 
67.52
بیشترین: 
69.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.2
زمان: 
6/20 23:08
قیمت نفت سبک امروز 20 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 69.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 01:08","price":67.56},{"date":"1397/06/20 02:08","price":67.52},{"date":"1397/06/20 03:08","price":67.61},{"date":"1397/06/20 04:08","price":67.59},{"date":"1397/06/20 06:08","price":67.61},{"date":"1397/06/20 08:08","price":67.62},{"date":"1397/06/20 09:08","price":67.59},{"date":"1397/06/20 10:08","price":67.58},{"date":"1397/06/20 11:08","price":67.66},{"date":"1397/06/20 12:08","price":67.74},{"date":"1397/06/20 13:24","price":67.86},{"date":"1397/06/20 14:08","price":67.75},{"date":"1397/06/20 15:08","price":67.74},{"date":"1397/06/20 16:08","price":67.78},{"date":"1397/06/20 17:08","price":67.69},{"date":"1397/06/20 18:08","price":67.72},{"date":"1397/06/20 19:08","price":68.47},{"date":"1397/06/20 20:08","price":68.81},{"date":"1397/06/20 21:08","price":69.28},{"date":"1397/06/20 22:08","price":69.41},{"date":"1397/06/20 23:08","price":69.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399