کمترین: 
2.788
بیشترین: 
2.826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.826
زمان: 
6/20 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 20 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2.826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 00:08","price":2.804},{"date":"1397/06/20 01:08","price":2.806},{"date":"1397/06/20 02:08","price":2.808},{"date":"1397/06/20 03:08","price":2.805},{"date":"1397/06/20 04:08","price":2.806},{"date":"1397/06/20 05:08","price":2.805},{"date":"1397/06/20 06:08","price":2.808},{"date":"1397/06/20 07:08","price":2.812},{"date":"1397/06/20 08:08","price":2.814},{"date":"1397/06/20 09:08","price":2.812},{"date":"1397/06/20 10:08","price":2.81},{"date":"1397/06/20 11:08","price":2.812},{"date":"1397/06/20 14:08","price":2.808},{"date":"1397/06/20 15:08","price":2.812},{"date":"1397/06/20 16:08","price":2.804},{"date":"1397/06/20 17:08","price":2.796},{"date":"1397/06/20 19:08","price":2.788},{"date":"1397/06/20 20:08","price":2.798},{"date":"1397/06/20 21:08","price":2.808},{"date":"1397/06/20 22:08","price":2.809},{"date":"1397/06/20 23:08","price":2.826}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398