کمترین: 
1.9595
بیشترین: 
2.0145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0145
زمان: 
6/20 23:08
قیمت بنزین امروز 20 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2.0145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 00:08","price":1.9599},{"date":"1397/06/20 01:08","price":1.9605},{"date":"1397/06/20 02:08","price":1.9595},{"date":"1397/06/20 03:08","price":1.9615},{"date":"1397/06/20 04:08","price":1.9625},{"date":"1397/06/20 05:08","price":1.9615},{"date":"1397/06/20 07:08","price":1.962},{"date":"1397/06/20 11:08","price":1.966},{"date":"1397/06/20 12:08","price":1.9735},{"date":"1397/06/20 13:24","price":1.9823},{"date":"1397/06/20 14:08","price":1.9795},{"date":"1397/06/20 15:08","price":1.9785},{"date":"1397/06/20 16:08","price":1.9825},{"date":"1397/06/20 17:08","price":1.981},{"date":"1397/06/20 18:08","price":1.9768},{"date":"1397/06/20 19:08","price":1.9855},{"date":"1397/06/20 20:08","price":1.999},{"date":"1397/06/20 21:08","price":2.0072},{"date":"1397/06/20 22:08","price":2.0115},{"date":"1397/06/20 23:08","price":2.0145}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398